ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรัพย์สิริอลูมิเนียม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2011 เพื่อดำเนินธุรกิจงานกระจกอลูมิเนียมทุกประเภท เริ่มตั้งแต่ออกแบบ ทดสอบ ผลิตและติดตั้ง ในประเภทงานประตูหน้าต่าง (Doors & Windows) ฉากกั้นอาบน้ำ (Shower Screen) อลูมิเนียมระบายอากาศ (Louver) อลูมิเนียมกันแดด (Sunshade) ผนังกระจก (Curtain Wall) หลังคากระจก (Skylight) ราวกันตกกระจก (Glass Balustrade) อลูมิเนียมตกแต่งอาคาร (Aluminium Composite Cladding) Aluconic “Innovative Window & Door System” คือประตูหน้าต่างรูปแบบใหม่ที่ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อรองรับกับอาคารในหลายรูปแบบ ยกระดับมาตรฐานระบบงานประตูหน้าต่างให้ทันสมัยขึ้น โดยคำนึงถึง Lifestyle ของผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยโดยป้องกันการโจรกรรมด้วยระบบล็อคหลายจุด ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนด้วยระบบระบายน้ำที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ป้องกันฝุ่นและลดเสียงจากภายนอกอาคารสู่ภายในห้อง และการกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและผ่านการทดสอบตามหลักวิศวกรรมจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

VISION & MISSION

เป็นผู้นำ
และสร้างสรรค์

เป็นผู้นำ และสร้างสรรค์

เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจประตูหน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย

รักษา

รักษา

คุณภาพสินค้าและการบริการธุรกิจ ทางด้านงานออกแบบ ผลิตและติดตั้ง งานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "ทรัพย์สิริ" อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้า ให้ได้มาตรฐานที่ดี

คัดสรร

คัดสรร

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ทั้งจากตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

พัฒนา

พัฒนา

คุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการทำวิจัยค้นคว้าและ ทดสอบประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการผลิตและติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านราคา และด้านคุณภาพกับคู่แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ

PROCRESS

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและติดตั้ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านราคาและด้านคุณภาพ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านราคาและด้านคุณภาพ